Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto podmienky predstavujú obchodné podmienky (ďalej len „OP“) spoločnosti Expat experts s. r. o. so sídlom na Štúrovej 11 v Bratislave, IČO: 47 051 639, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 88162/B, na základe ktorých táto spoločnosť poskytuje svoje služby.

I.
Všeobecné ustanovenia


OP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie a tretími osobami (záujemcami). OP platia pre všetky uzatvorené obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom (konkrétnom) obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom OP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené v „OP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení, a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Spoločnosť Expat experts s. r. o. je len sprostredkovateľom a naša webová stránka slúži ako kontaktné miesto všetkých, ktorí voľné nehnuteľnosti ponúkajú a ktorí voľné nehnuteľnosti hľadajú. Spoločnosť Expat experts s. r. o. nie je prenajímateľom ani majiteľom nehnuteľností. Každý prenájom alebo predaj bude vymedzený zmluvou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom, resp. kupujúcim a predávajúcim, a zodpovednosť za obsah a uzatvorenie nájomnej alebo kúpnej zmluvy nesú iba prenajímateľ a nájomca, resp. kupujúci a predávajúci. Spoločnosť Expat experts s. r. o. sa zúčastňuje rokovaní o nájomnej/kúpnej zmluve iba ako sprostredkovateľ nájmu/kúpy nehnuteľnosti a nenesie zodpovednosť za obsah zmluvy, jej uzavretie ani za plnenie zmluvy zmluvnými stranami. Spoločnosť Expat experts s. r. o. nenesie zodpovednosť v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu prípadne na základe týchto zmlúv vzniknúť.

Nájomca/kupujúci si je vedomý a súhlasí s tým, že spoločnosť Expat experts s. r. o. uverejňuje dostupné informácie, o ktorých sa podľa svojho najlepšieho vedomia domnieva, že sú v čase ich uvedenia na webových stránkach voľné a zodpovedajú zverejnenému popisu, a snaží sa, aby informácie zverejnené na jej webových stránkach boli čo najpresnejšie, ale neručí za to, že nehnuteľnosť, do ktorej sa nájomca nasťahuje, bude presne zodpovedať obrázku alebo popisu uvedenému na webových stránkach. Vzhľadom na charakter trhu s nehnuteľnosťami na prenájom a predaj nemusia už byť niektoré uvedené ponuky voľné alebo môže dôjsť k zmene podmienok prenájmu/predaja (cena, vybavenie). Nájomca si je výslovne vedomý skutočnosti a súhlasí s tým, že spoločnosť Expat experts s. r. o. sa spolieha výhradne na informácie poskytnuté vlastníkmi nehnuteľností o nehnuteľnostiach uvedených na webových stránkach a že na presnosť popisov nehnuteľností, ktoré sa objavia na jej webových stránkach, neposkytuje žiadnu záruku. Všetky informácie týkajúce sa nehnuteľností uvedené na webových stránkach pochádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé, a fotografie, popisy a informácie o týchto nehnuteľnostiach zodpovedajú stavu, kedy bola fotografia zhotovená alebo doručená spoločnosti Expat experts s. r. o.

II.
Predmet činnosti realitnej kancelárie


Realitná kancelária Expat experts s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť na uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou– nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou alebo právnickou osobou– podnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

III.
Výška odmeny sprostredkovateľa


V prípade sprostredkovania dlhodobého nájmu/prenájmu (12 a viac mesiacov)je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutého jednomesačného nájmu v prípade sprostredkovania nájmu na dobu kratšiu ako 5 rokov. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 5 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutých dvoch mesačných nájmov.

Rezervácia prenájmu nehnuteľnosti sa vykonáva uhradením rezervačného poplatku vo výške 1 mesačného nájomného. Po sprostredkovaní príležitosti nájmu sa z vyššie uvedeného rezervačného poplatku stane provízia za sprostredkovanie nájmu, ktorú si spoločnosť Expat experts s. r. o. ponecháva ako odmenu za sprostredkovanie príležitosti nájmu.

V prípade sprostredkovania krátkodobého nájmu/prenájmu (menej ako 12 mesiacov) je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške 15 % z celkového objemu nájomného (ale nie viac ako 1 mesačné nájomné ), na ktorý je nájomná zmluva uzatvorená.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo nárokovať si odmenu od oboch zmluvných strán (prenajímateľ/nájomca).

V prípade sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľnosti je bežná odmena sprostredkovateľa 3 % z konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti, minimálne vo výške 2 000 EUR. Výšku odmeny je možné dohodnúť aj inak, nesmie však klesnúť pod minimálnu výšku odmeny pre sprostredkovateľa.

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy, odovzdaním kľúčov od prenajímanej nehnuteľnosti záujemcovi, nasťahovaním sa záujemcu do prenajatej nehnuteľnosti alebo vkladom nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľností, ktorú sprostredkovala realitná kancelária na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom. Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti do rúk oprávnenej osoby realitnej kancelárie na základe vystaveného daňového dokladu.

Sprostredkovateľ je plátca DPH, ku všetkým províziám a cenám za služby bude účtované DPH v súlade s aktuálnymi daňovými predpismi.

IV.
Práva a povinnosti


Realitná kancelária sa zaväzuje:
Pri svojej činnosti pre klienta postupovať s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky. Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva, resp. zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Propagovať ponúkanú nehnuteľnosť spôsobom dohodnutým s klientom. Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou/predajom, resp. prenájmom predmetnej nehnuteľnosti.

Klient sa zaväzuje:
Poskytnúť realitnej kancelárii potrebnú súčinnosť na účely realizácie predmetu uzavretých zmlúv. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany klienta môže realitná kancelária požadovať náhradu vniknutých nákladov a tiež náhradu vzniknutej škody. Oznamovať realitnej kancelárii dôležité zmeny týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti, najmä zmenu ceny, neaktuálnosť ponuky a iné. Na požiadanie predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie klienta disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou. Klient sa tiež zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú odmenu realitnej kancelárii.

V.
Obmedzenie zodpovednosti


Spoločnosť Expat experts s. r. o. nezodpovedá za plnenie nájomnej/kúpnej zmluvy nájomcom a prenajímateľom, resp. kupujúcim a predávajúcim. Všetky ostatné záruky, podmienky, či už výslovné alebo implicitné, vyplývajúce zo zákona alebo inak, sa v rozsahu prípustnom právnymi predpismi vylučujú. Spoločnosť Expat experts s. r. o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame ani následné škody, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s ubytovaním alebo z iných dôvodov, ktoré nemôže nijako ovplyvniť. Za týchto okolností nie sme povinní platiť žiadne náhrady škody a nezodpovedáme ani za akékoľvek ujmy či výdavky, ktoré by mohol nájomca/kupujúci utrpieť v dôsledku okolností, ktoré nemôžeme nijako ovplyvniť.

 

 

Ochrana osobných údajov

k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali

ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami a ponukami o ktoré ste nás požiadali, stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom

môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.expatexperts.sk , www.expat.sk, www.realitnydom.sk .

 

Expat experts s. r. o. , Štúrova 11, 811 02 Bratislava,  IČO 47 051 639 ,DIČ: 2023721832

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 88162/B

 

prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných formulárov, umiestnených na internetovej stránke www.expatexperts.sk , www.expat.skwww.realitnydom.sk .

II.
Sprostredkovateľ

Expat experts, s.r.o.

prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia,  podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, štátnu príslušnosť, číslo dokladov totožnosti

III.
Účel spracúvania osobných údajov

účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy

účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem

 IV.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k uzavretiu zmluvy

kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankové účtu, podpis

údaje potrebné k uzavretiu zmluvy sú meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, číslo bankového účtu, štátna príslušnosť, číslo dokladov totožnosti

 V.
Poskytnutie osobných údajov

prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky

prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby

zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním

 

VI.
Evidencia údajov

zákazník kontaktovaním prevádzkovateľa čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas k evidencii jeho osobných údajov v internom systéme spoločnosti v rozsahu telefónne číslo, e-mail a adresa, a to z dôvodu splnenia účelu t. j. uzavretia zmluvy a hľadania vhodnej nehnuteľnosti, nájdenia nájomcu/kupca. 

VII.
Zasielanie ponúk, noviniek a akcií

 zákazník kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.expatexperts.sk, čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúval po dobu 24 mesiacov osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk a noviniek o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.expatexperts.sk, www.expat.sk a www.realitnydom.sk.

 

VIII.
Podmienky spracúvania

prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 IX.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa

dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä právom na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 

všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia

Reklamačný poriadok Expat Experts

Expat experts s. r. o. , Štúrova 11, 811 02 Bratislava,  IČO 47 051 639 ,DIČ: 2023721832

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 88162/B

(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu  v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Expat experts s.r.o., s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava.

Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie. 

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu admin@expat.sk ) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

presné označenie Realitnej kancelárie,

úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_...

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z. V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pokračovaním v komunikácii so spoločnosťou Expat experts s.r.o. a Expat s.r.o.  týmto dávate súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov, súvisiacich so zmluvnou dokumentáciou Expat experts s.r.o. a Expat s.r.o. a s hľadaním/ponukou nehnuteľností, zároveň informácie, ktoré poskytujete týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujete, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť použité výlučne pre účely spracovania zmluvnej dokumentácie a pre účely databázy klientov hľadajúcich/ponúkajúcich vhodné nehnuteľnosti. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 10. 2017. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Ing. Zuzana Kanská, tel. kontakt: 252 62 20 20, email: admin@expat.sk.

 

 

 

Služby