Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto podmienky predstavujú obchodné podmienky (ďalej len „OP“) spoločnosti Expat experts s. r. o. so sídlom na Štúrovej 11 v Bratislave, IČO: 47 051 639, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 88162/B, na základe ktorých táto spoločnosť poskytuje svoje služby.

I.
Všeobecné ustanovenia


OP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie a tretími osobami (záujemcami). OP platia pre všetky uzatvorené obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom (konkrétnom) obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom OP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené v „OP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení, a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Spoločnosť Expat experts s. r. o. je len sprostredkovateľom a naša webová stránka slúži ako kontaktné miesto všetkých, ktorí voľné nehnuteľnosti ponúkajú a ktorí voľné nehnuteľnosti hľadajú. Spoločnosť Expat experts s. r. o. nie je prenajímateľom ani majiteľom nehnuteľností. Každý prenájom alebo predaj bude vymedzený zmluvou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom, resp. kupujúcim a predávajúcim, a zodpovednosť za obsah a uzatvorenie nájomnej alebo kúpnej zmluvy nesú iba prenajímateľ a nájomca, resp. kupujúci a predávajúci. Spoločnosť Expat experts s. r. o. sa zúčastňuje rokovaní o nájomnej/kúpnej zmluve iba ako sprostredkovateľ nájmu/kúpy nehnuteľnosti a nenesie zodpovednosť za obsah zmluvy, jej uzavretie ani za plnenie zmluvy zmluvnými stranami. Spoločnosť Expat experts s. r. o. nenesie zodpovednosť v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu prípadne na základe týchto zmlúv vzniknúť.

Nájomca/kupujúci si je vedomý a súhlasí s tým, že spoločnosť Expat experts s. r. o. uverejňuje dostupné informácie, o ktorých sa podľa svojho najlepšieho vedomia domnieva, že sú v čase ich uvedenia na webových stránkach voľné a zodpovedajú zverejnenému popisu, a snaží sa, aby informácie zverejnené na jej webových stránkach boli čo najpresnejšie, ale neručí za to, že nehnuteľnosť, do ktorej sa nájomca nasťahuje, bude presne zodpovedať obrázku alebo popisu uvedenému na webových stránkach. Vzhľadom na charakter trhu s nehnuteľnosťami na prenájom a predaj nemusia už byť niektoré uvedené ponuky voľné alebo môže dôjsť k zmene podmienok prenájmu/predaja (cena, vybavenie). Nájomca si je výslovne vedomý skutočnosti a súhlasí s tým, že spoločnosť Expat experts s. r. o. sa spolieha výhradne na informácie poskytnuté vlastníkmi nehnuteľností o nehnuteľnostiach uvedených na webových stránkach a že na presnosť popisov nehnuteľností, ktoré sa objavia na jej webových stránkach, neposkytuje žiadnu záruku. Všetky informácie týkajúce sa nehnuteľností uvedené na webových stránkach pochádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé, a fotografie, popisy a informácie o týchto nehnuteľnostiach zodpovedajú stavu, kedy bola fotografia zhotovená alebo doručená spoločnosti Expat experts s. r. o.

II.
Predmet činnosti realitnej kancelárie


Realitná kancelária Expat experts s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť na uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou– nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou alebo právnickou osobou– podnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

III.
Výška odmeny sprostredkovateľa


V prípade sprostredkovania dlhodobého nájmu/prenájmu (12 a viac mesiacov)je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutého jednomesačného nájmu v prípade sprostredkovania nájmu na dobu kratšiu ako 5 rokov. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 5 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutých dvoch mesačných nájmov.

Rezervácia prenájmu nehnuteľnosti sa vykonáva uhradením rezervačného poplatku vo výške 1 mesačného nájomného. Po sprostredkovaní príležitosti nájmu sa z vyššie uvedeného rezervačného poplatku stane provízia za sprostredkovanie nájmu, ktorú si spoločnosť Expat experts s. r. o. ponecháva ako odmenu za sprostredkovanie príležitosti nájmu.

V prípade sprostredkovania krátkodobého nájmu/prenájmu (menej ako 12 mesiacov) je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške 15 % z celkového objemu nájomného (ale nie viac ako 1 mesačné nájomné ), na ktorý je nájomná zmluva uzatvorená.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo nárokovať si odmenu od oboch zmluvných strán (prenajímateľ/nájomca).

V prípade sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľnosti je bežná odmena sprostredkovateľa 3 % z konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti, minimálne vo výške 2 000 EUR. Výšku odmeny je možné dohodnúť aj inak, nesmie však klesnúť pod minimálnu výšku odmeny pre sprostredkovateľa.

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy, odovzdaním kľúčov od prenajímanej nehnuteľnosti záujemcovi, nasťahovaním sa záujemcu do prenajatej nehnuteľnosti alebo vkladom nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľností, ktorú sprostredkovala realitná kancelária na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom. Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti do rúk oprávnenej osoby realitnej kancelárie na základe vystaveného daňového dokladu.

Sprostredkovateľ je plátca DPH, ku všetkým províziám a cenám za služby bude účtované DPH v súlade s aktuálnymi daňovými predpismi.

IV.
Práva a povinnosti


Realitná kancelária sa zaväzuje:
Pri svojej činnosti pre klienta postupovať s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky. Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva, resp. zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Propagovať ponúkanú nehnuteľnosť spôsobom dohodnutým s klientom. Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou/predajom, resp. prenájmom predmetnej nehnuteľnosti.

Klient sa zaväzuje:
Poskytnúť realitnej kancelárii potrebnú súčinnosť na účely realizácie predmetu uzavretých zmlúv. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany klienta môže realitná kancelária požadovať náhradu vniknutých nákladov a tiež náhradu vzniknutej škody. Oznamovať realitnej kancelárii dôležité zmeny týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti, najmä zmenu ceny, neaktuálnosť ponuky a iné. Na požiadanie predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie klienta disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou. Klient sa tiež zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú odmenu realitnej kancelárii.

V.
Obmedzenie zodpovednosti


Spoločnosť Expat experts s. r. o. nezodpovedá za plnenie nájomnej/kúpnej zmluvy nájomcom a prenajímateľom, resp. kupujúcim a predávajúcim. Všetky ostatné záruky, podmienky, či už výslovné alebo implicitné, vyplývajúce zo zákona alebo inak, sa v rozsahu prípustnom právnymi predpismi vylučujú. Spoločnosť Expat experts s. r. o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame ani následné škody, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s ubytovaním alebo z iných dôvodov, ktoré nemôže nijako ovplyvniť. Za týchto okolností nie sme povinní platiť žiadne náhrady škody a nezodpovedáme ani za akékoľvek ujmy či výdavky, ktoré by mohol nájomca/kupujúci utrpieť v dôsledku okolností, ktoré nemôžeme nijako ovplyvniť.

 

Ochrana osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a  zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Expat experts s. r. o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava,  IČO 47 051 639, zapísaná v OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 88162/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal primerané a účinné technické a organizačné opatrenia.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti - Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Prevádzkovateľ získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich spracúva spôsobom, ktorý nie je nezlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované.

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Zásada integrity a dôvernosti – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom

  • uzatvorenia zmluvy (Sprostredkovateľskej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Kúpnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, predmetom ktorej je úprava práv k nehnuteľnosti), kedy sú  Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 4 roky od skončenia účinnosti takejto zmluvy
  • evidencie databázy klientov s následným kontaktovaním ohľadom ponuky a/alebo dopytu týkajúcej sa nehnuteľnosti, kedy sú  Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu trvania udeleného súhlasu
  • zasielania noviniek a akcií kedy sú  Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu trvania udeleného súhlasu

Osobné údaje sa považujú za kategóriu bežných osobných údajov a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu/pasu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a údaje o bankovom účte.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorí spolupracujú s Prevádzkovateľom na základe Mandátnej zmluvy alebo inej obchodnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo subjektom na základe zákona, najmä:

-       Realitní makléri spolupracujúci s Prevádzkovateľom

-       Poskytovateľ IT služieb

-       Súdny znalci

-       Finanční poradcovia

-       Účtovní a daňoví poradcovia

-       Advokáti

-       Exekútori

-       orgány činné v trestnom konaní

Zverejňovanie a prenos do tretích krajín

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín.

Profilovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

 

 

Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle v zmysle čl. 13 až čl. 22 a čl. 34 GDPR a v zmysle § 19 až § 28 a § 41 zákona o ochrane osobných údajov:

-       právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby –máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné,

-       právo na opravu osobných údajov – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili,

-       právo na vymazanie osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť,

-       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať,

-       právo namietať spracúvanie osobných údajov –máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny zákonný dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať,

-       právo na prenosnosť osobných údajov –za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

-       právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať, elektronicky, na  adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámení o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás pracúvali,

-       právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť podľa čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava; v prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: office@expat.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Internetový formulár


Dotknutá osoba kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetového formulára si je vedomá, že poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo k evidencii jeho osobných údajov v internom systéme spoločnosti a to za účelom uzavretia zmluvy resp. hľadania vhodnej nehnuteľnosti, nájdenia vhodného prenajímateľa/nájomcu/predávajúceho/kupujúceho. Na spracovanie osobných údajov za týmto účelom, nie je potrebný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. 


Zasielanie ponúk, noviniek a akcií  

Dotknutá osoba kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.expatexperts.sk, čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a)  Zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracúval po dobu trvania udeleného súhlasu údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk a noviniek o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.expatexperts.sk, dotknutá osoba môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel e-mailom office@expat.sk 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom evidencie v databáze Klientov Prevádzkovateľa

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom evidencie v databáze Klientov Prevádzkovateľa s následným kontaktovaním ohľadom ponuky a/alebo dopytu týkajúcej sa nehnuteľnosti office@expat.sk.

 

Reklamačný poriadok Expat Experts s.r.o.

Expat experts s. r. o. , Štúrova 11, 811 02 Bratislava,  IČO 47 051 639 ,DIČ: 2023721832

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 88162/B

(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu  v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Expat experts s.r.o., s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava.

Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie. 

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu office@expat.sk ) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: ars@soi.sk

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

presné označenie Realitnej kancelárie,

úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_...

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z. V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pokračovaním v komunikácii so spoločnosťou Expat experts s.r.o. a Expat s.r.o.  týmto dávate súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov, súvisiacich so zmluvnou dokumentáciou Expat experts s.r.o. a Expat s.r.o. a s hľadaním/ponukou nehnuteľností, zároveň informácie, ktoré poskytujete týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujete, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť použité výlučne pre účely spracovania zmluvnej dokumentácie a pre účely databázy klientov hľadajúcich/ponúkajúcich vhodné nehnuteľnosti. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 10. 2017. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Ing. Zuzana Kanská, tel. kontakt: +421 2 52 62 20 20, email: office@expat.sk.

 

 

 

Služby